محصول وجود ندارد

5 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performaاکوا چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
   117,600 تومانقیمت
   اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performaاکوا چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
     دستگاه اندازه گیری قند خون  آکواچک
     117,600 تومانقیمت
     محصول در دسترس نیست
     اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performaاکوا چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
       دستگاه اندازه گیری قند خون  آکواچک
       محصول در دسترس نیست
       117,600 تومانقیمت
       اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Active
         110,600 تومانقیمت
         اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Active
           دستگاه اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
           110,600 تومانقیمت
           محصول در دسترس نیست
           اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Active
             دستگاه اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
             محصول در دسترس نیست
             110,600 تومانقیمت
             سوزن(لنست) تست قند خون اکیو چک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
               سوزن(لنست) تست قند خون اکواچک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
               20,000 تومانقیمت
               محصول ترکیبی
               سوزن(لنست) تست قند خون اکیو چک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
                 سوزن(لنست) تست قند خون اکواچک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
                 محصول ترکیبی
                 20,000 تومانقیمت
                 نوار تست قند خون اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Activeنوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                   نوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                   8,000 تومانقیمت
                   محصول در دسترس نیست
                   نوار تست قند خون اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Activeنوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                     نوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                     محصول در دسترس نیست
                     8,000 تومانقیمت
                     نوار تست قند خون اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                       نوار تست قند خون اکواچک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                       70,300 تومانقیمت
                       محصول در دسترس نیست
                       نوار تست قند خون اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                         نوار تست قند خون اکواچک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                         محصول در دسترس نیست
                         70,300 تومانقیمت