پس از استحمام، پوست را توسط حوله خشک نموده و دئودورانت را مورد استفاده قرار دهید.